POMOC PRAWNA

Współpracujemy z prestiżową kancelarią za pośrednictwem której jesteśmy w stanie pomóc w takich sprawach jak:

1) Umowy – projekty/opiniowanie umów,

2) Zabezpieczenia należności – zastawy, hipoteki, weksle, oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

3) Windykacja – dochodzenie należności od dłużników, na każdym etapie – windykacja polubowna i sądowa (potem ewentualnie komornik),

4) Sprawy pracownicze – reprezentacja firm w sporach z pracownikami i byłymi pracownikami,

5) Kwestie spółkowe – pomoc przy zakładaniu spółek, zmiany umów spółek, przekształcenia, spory ze wspólnikami, organizacja zgromadzeń wspólników (przygotowanie protokołów, uchwał, listy obecności itd),

6) Spory z bankami/ubezpieczycielami czy innymi podmiotami rynku finansowego – sprawy o jakiekolwiek kredyty, składki ubezpieczeniowe, odszkodowania (OC, AC, NNW), pożyczki,

7) Pomoc w postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa Zamówień Publicznych – głównie spory z zamawiającym, na etapie przetargu, ale też już po zawarciu umowy (w toku realizacji zamówienia),

8) Sprawy karne – sprawy przeciwko pracownikom, kontrahentom, innym osobom (np. kradzieże, przywłaszczenia, oszustwa, uszkodzenia mienia) i pomoc w razie gdyby to przedsiębiorca musiałby mierzyć się z zarzutami karnymi,

9) Spory z urzędami centralnymi – URE, UKE, GIODO, UOKiK etc.,

10) Spory z urzędami lokalnymi – plany miejscowe, zezwolenia (np. na sprzedaż alkoholu, na prowadzenie przedszkola itp.),

11) Prawa własności intelektualnej – prawa autorskie i własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe itp.)