OGÓLNIE/CEL SERWISU
Your Way Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.
Gromadzone dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem. Dane indentyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami
przeglądającymi stronę Your Way Sp. z o.o., z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach. Dla zapewnienia jak
najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie
przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Odnośniki do innych stron internetowych
Polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych spółki Your Way Sp. z o.o.. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej spółki
Your Way Sp. z o.o. odnośników do innych stron WWW, spółka Your Way Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
prywatności obowiązujące na tych stronach.
Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.
OCHRONA DANYCH OSOBWYCH
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za
pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych
kontakt z administratorem: Your Way Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
kontakt z IOD: Your Way Sp. z o.o., IOD, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa; e-mail: iod@yourway.com.pl
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami,
w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich
zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko
w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane
dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub
ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem jest możliwy na podany powyżej adres korespondencyjny Administratora (Spółki Your Way Sp. z o.o.).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na podany powyżej adres
korespondencyjny lub poprzez podany powyżej adres e-mail w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub
księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać
z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane
przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi
niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń
lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie
okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba kierująca do
niego zapytanie w formie e-maila.
Spółka Your Way zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień wynikających z RODO.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych
osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej
żądanie;
prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych
oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania
żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych
osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi
zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zo
CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Korespondencja e-mailowa i tradycyjna
W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami
świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie
w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji
kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest
przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie
osobom upoważnionym.
Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi
usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy
kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności
rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja.
Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach
statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora.
Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych
i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o
jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących
komunikacji telefonicznej.
Rekrutacja
W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie
określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane
aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
Dane osobowe są przetwarzane:
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu
pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami
Kodeksu pracy);
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów
rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW
W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą,
szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.
Zbieranie danych w innych przypadkach
W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych,
na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu
sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich
odpowiednią ochronę.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie
osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje
rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko
przez osoby uprawnione.
Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały
gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych
zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
COOKIES
Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze Użytkownika
zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisano ustawienia użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty
na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka
może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane
ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych
przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej
i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych
w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania
z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej
przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Większość przeglądarek oferuje
możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika
za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już
zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach
internetowych m.in.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
POZOSTAŁE INFORMACJE
Przekazywanie danych poza EOG
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo
europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji
Europejskiej;
stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield)
zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.